1.1 Inleiding
Dit privacybeleid vertelt u wat u van Corporate Development Associates BVBA (hierna "Codeas", "wij" of "ons") kunt verwachten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt of gebruik maakt van een van onze diensten. In wat volgt zullen we u vertellen waarom we uw gegevens verwerken, voor welk doel we ze verwerken, waarom u ze aan ons moet verstrekken en hoe lang we ze opslaan. We vermelden ook of er andere ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn, of we van plan zijn deze naar een ander land over te dragen en of we geautomatiseerde beslissingen nemen of gebruik maken van profilering.

Bij het verzamelen en gebruiken van deze gegevens is Codeas onderworpen aan een verscheidenheid aan wetgeving die controleert hoe dergelijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd en welke waarborgen er moeten worden ingebouwd om deze te beschermen.

Het doel van dit beleid is om de relevante wetgeving vast te leggen en de stappen te beschrijven die Codeas onderneemt om ervoor te zorgen dat deze wetgeving in de mate van onze mogelijkheden wordt nageleefd.

Deze controle is van toepassing op alle gekende systemen, mensen en processen die de informatiesystemen van Codeas vormen, waaronder (voor zover van toepassing) bestuursleden, medewerkers, leveranciers en andere derden die rechtstreeks en door Codeas gelegitimeerd toegang hebben tot de systemen van Codeas.

Wij maken u opmerkzaam dat de bepalingen in onderhavig document zijn opgesteld in alle eer en geweten en dat ze zijn gebaseerd op de aan ons in de mate van het mogelijke beschikbaar gestelde informatie en gegevens over het technisch en procedureel functioneren van alle betrokken systemen en apparatuur (hardware en software) en de hierbij betrokken partijen (fabrikanten, leveranciers, organisaties, instanties enz.). Naarmate systemen, technologieën, technieken, regels, procedures, wetgevingen enz. evolueren kunnen deze informatie en gegevens zodanig veranderen dat zij een wijzigende invloed hebben op de bepalingen in onderhavig document. In zulk geval en van zodra wij hiervan kennis hebben genomen zullen wij deze wijzigingen zo snel als mogelijk doorvoeren op de toepasselijke gebieden.

1.2 Identiteit

Codeas BVBA, met maatschappelijke zetel geregistreerd op het adres Voortstraat 62 te 3550 Heusden-Zolder, en ingeschreven in het rechtspersonenregister, met het ondernemingsnummer (BE) 0477742915.

1.3 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming  (GDPR) is een van de belangrijkste wetgevingsteksten over de manier waarop Codeas verwerkingsactiviteiten uitvoert.

GDPR werd in België omgezet door de 'Wet op de gegevensbescherming' van 30 juli 2018.

Er kunnen aanzienlijke boetes worden opgelegd als er sprake is van een inbreuk in het kader van GDPR, die bedoeld is om de persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie te beschermen. Deze policy van Codeas zorgt ervoor dat onze naleving van GDPR en andere relevante wetgeving te allen tijde duidelijk en aantoonbaar is.


1.4 Definities
1.4.1 Persoonlijke gegevens

Elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een (online) identificatienummer, locatiegegevens of een of meer individueel specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die individuele natuurlijke persoon.

1.4.2 Verwerking

Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of reeksen van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.


1.4.3 Verwerkingsverantwoordelijke

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Indien het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door het recht van de Europese Unie of van zijn lidstaten, kan in het recht van de Europese Unie of van zijn lidstaten in de voor de verwerking verantwoordelijke of in de specifieke criteria voor de benoeming van de verantwoordelijke worden voorzien.


1.4.4 Beginselen

Persoonsgegevens moeten:

a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1 (AVG), niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden beschouwd („doelbinding”);

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn (voor zover redelijkerwijze is gekend), onverwijld te wissen of te rectificeren („juistheid”);

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1 (AVG), mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen („opslagbeperking”);

f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan in de mate van het mogelijke gewaarborgd is, en dat zij onder meer binnen de courante technologische, technische en organisatorische mogelijkheden beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en vertrouwelijkheid”). Technisch noch organisatorisch zal het echter nooit mogelijk zijn om een bescherming van 100% te bekomen.

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze aantonen („verantwoordingsplicht”).


1.5 Statement

Codeas zal ervoor zorgen dat het aan de principes van de GDPR in de mate van haar mogelijkheden voldoet, zowel bij de huidige verwerkingen als bij de invoering van nieuwe verwerkingsmethoden.

Onderhavig document specificeert de organisatorische en technische maatregelen die Codeas onderneemt om in orde te zijn met de desbetreffende wetgeving.

2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens die op u betrekking hebben die u ons zelf via onze website of andere communicatiekanalen verstrekt.
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken onze systemen en/of de tussenliggende systemen van derden (providers, servers, gateways enz.):
Technische informatie met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype en besturingssysteem.


Wanneer u ons contactformulier invult of contact met ons opneemt, verzamelen en verwerken wij (voor zover expliciet in onze systemen aangegeven):

De persoonlijke identificatiegegevens die u ons bezorgt, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
De inhoud van het bericht en de technische details ervan (met wie van ons u communiceert, de datum, het tijdstip enz.);
Eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.


Wanneer u met ons zakelijk communiceert in het algemeen en meer specifiek een overeenkomst onderhandelt, afsluit en uitvoert, verzamelen en verwerken wij (voor zover van toepassing):

Uw persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, eventueel bedrijfsnaam en uw functie;
Eventueel uw handtekening en andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt gedurende de looptijd van de overeenkomst.


Wanneer wij aan u bepaalde producten of diensten afleveren, verzamelen en verwerken wij: 

Uw contact en facturatiegegevens


2.2 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een aantal redenen, onder meer om u in staat te stellen onze website(s) te bezoeken en om met ons te communiceren. In dit artikel geven wij u een overzicht van alle redenen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen (voor zover van toepassing):

a) Om u als partij op een correcte wijze te kunnen identificeren en contacteren, en om u op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie, producten en diensten te kunnen aanbieden;
b) Om statistische analyses uit te voeren en om onze website(s) en dienstverlening te kunnen verbeteren;
c) Om de overeenkomst waarbij u of de door u vertegenwoordigde onderneming partij is te kunnen verwerken en uit te voeren, met inbegrip van de administratie daaromtrent;
d) Om onszelf en onze belangen te kunnen verdedigen in juridische procedures;
e) Voor veiligheidsredenen en om misbruik te kunnen detecteren, te vermijden en te rapporteren; 
f) Om elke derde op de hoogte te brengen in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of afsplitsing door die derde, zelfs indien die derde buiten de EU is gevestigd;
g) Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan elk geldig verzoek van politionele, gerechtelijke of overheidsinstanties.


2.3 Rechtmatige verwerken van uw persoonsgegevens

De wet verplicht ons te verduidelijken op welke juridische grond wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken (bijv. uw toestemming). In dit artikel geven we per doel aan, zoals hierboven vermeld, welke rechtsgrond we gebruiken. 

De wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat wij u nauwkeurig aangeven op welke juridische grond wij ons baseren om de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig te maken. We moeten dit doen voor elk van de in 2.2 genoemde doeleinden.

Voor het doeleinde onder (a) beroepen wij ons op uw toestemming. Voor het sturen van nieuwsbrieven, reclame, promoties en aanbiedingen zullen wij u steeds om uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming verzoeken, die u te allen tijde kunt intrekken. U kunt zich uitschrijven op iedere wijze die u het best past (via email, telefonisch, schriftelijk enz.).

Voor het doeleinde onder (g) moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

Voor de doeleinden onder (b) tot (f) verwerken wij uw persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die in dit geval betrekking hebben op:

het bewaken van het kwaliteitsniveau van onze website(s) en dienstverlening;
het op een normale en professionele wijze kunnen voeren van onze administratie en dienstverlening;
het verkrijgen van inzicht in de manier waarop onze website(s) worden gebruikt;
onze commerciële belangen om onze klantenrelaties, activiteiten en diensten te verbeteren en uit te breiden;
ons belang in het kader van veiligheid en beveiliging;


2.4 Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in dit privacybeleid of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij mogen persoonsgegevens delen met verbonden entiteiten of met derde partijen die, voor onze rekening aan gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in dit privacybeleid. Wij vereisen van deze gegevensverwerkers dat zij hiermee overeenkomstig de privacy en de veiligheid waarborgen van de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken: 

wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht;
wanneer overheidsinstanties ons daartoe verplichten;
wanneer wij van oordeel zijn dat de bekendmaking van deze gegevens noodzakelijk en geschikt is om de lichamelijke integriteit of enige financiële, zakelijke of imago schade te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.


Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met ons privacybeleid.


2.5 Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel voor zover en voor zolang als nodig om de in punt 2.2 genoemde doeleinden te bereiken.

Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de in punt 2.2 hierboven vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment dat u uw toestemming voor verwerking intrekt. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, tenzij:

Er sprake is van een prevalerend belang van Codeas of van derden bij het identificeerbaar houden van uw persoonsgegevens;
Een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons belet de gegevens te de-identificeren.


2.6 Veiligheid en vertrouwelijkheid

Codeas zorgt in de mate van de courante mogelijkheden dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een adequate, correcte en veilige wijze gebeurt. Er werden en worden passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om enig verlies, vervalsing of onrechtmatige wijziging van, alsook onrechtmatige toegang, tot de persoonsgegevens binnen de courant technologische mogelijkheden te voorkomen.

3.1 Rechten van betrokkenen
De betrokkene heeft ook rechten op grond van GDPR. Deze bestaan uit:
  • het recht op informatie
  • het recht op toegang
  • het recht op correctie
  • het recht om te wissen
  • het recht om de verwerking te beperken
  • het recht op gegevensportabiliteit
  • het recht om bezwaar aan te tekenen
  • rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Elk van deze rechten wordt ondersteund door passende procedures die het mogelijk maken om binnen de in het GDPR gestelde termijnen de nodige maatregelen te nemen.
Deze tijdschema's worden hieronder weergegeven.


Verzoek betrokkene Termijn

Het recht op informatie

Wanneer gegevens worden verzameld (indien verstrekt door de betrokkene) of binnen een maand (indien niet verstrekt door de betrokkene)

Het recht op toegang

1 maand

Het recht op rectificatie

1 maand

Het recht op wissen

Zonder enige redelijke vertraging

Het recht op beperking van de verwerking

Zonder enige redelijke vertraging

Het recht op dataportabiliteit

1 maand

Het recht om verzet aan te tekenen

Bij ontvangst van het bezwaar

Rechten in verband met automatische besluitvorming en profilering

Niet gespecifieerd

3.2 Recht op toegang, correctie, wissen en portabiliteit

Volgens de wet kunt u ons vragen welke informatie wij over u bewaren alsook om deze informatie te corrigeren als deze onjuist is. Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken om redenen van toestemming of om een contract uit te voeren, kunt u ons vragen om u een kopie van de informatie in een machinaal leesbare vorm te geven, zodat u deze aan een andere aanbieder kunt doorgeven.

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken om redenen van toestemming of rechtmatig belang, kunt u vragen om uw gegevens te wissen.


3.3 Recht op beperking of bezwaar

De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die gebaseerd is op de volgende rechtsgronden:

Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke wordt toevertrouwd
In het kader van de rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke


Nadat een bezwaar werd gemaakt, moet Codeas de gronden waarop de verwerking is gebaseerd rechtvaardigen en de verwerking opschorten totdat dit is gebeurd. Wanneer de persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing hebben wij geen andere keuze dan de gegevens niet meer te verwerken.


3.4 Toestemming

De betrokkene heeft het recht om zijn toestemming in te trekken wanneer de rechtsgrondslag voor de verwerking van zijn persoonsgegevens die van de toestemming is (d.w.z. dat de verwerking niet gebaseerd is op een andere rechtvaardiging die door de GDPR is toegestaan, zoals contractuele of wettelijke verplichting).

Alvorens de persoonsgegevens van de betrokkene van verwerking uit te sluiten, moet worden bevestigd dat toestemming inderdaad de basis van de verwerking is. Zo niet, dan kan het verzoek worden afgewezen op grond van het feit dat voor de verwerking geen toestemming van de betrokkene vereist is. Anders moet het verzoek worden ingewilligd.

In veel gevallen zal het geven en intrekken van de toestemming elektronisch, d.w.z. online, beschikbaar zijn en is deze procedure niet vereist.

Wanneer de toestemming betrekking heeft op een kind (in België gedefinieerd door de leeftijd van - 13 jaar)) moet het geven of intrekken van de toestemming worden goedgekeurd door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.


3.5 Automatische besluitvorming en profilering

De betrokkene heeft het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming wanneer het besluit een belangrijk effect op hem heeft, en kan waar nodig aandringen op menselijk ingrijpen. De betrokkene heeft ook het recht zijn standpunt kenbaar te maken en besluiten te betwisten.

Er zijn uitzonderingen op dit recht, namelijk als het om een beslissing gaat:
- noodzakelijk voor een overeenkomst
- wettelijk toegestaan
- gebaseerd op de expliciete toestemming van de betrokkene.

Bij de beoordeling van dit soort verzoeken moet worden beoordeeld of de bovengenoemde uitzonderingen in het specifieke geval in kwestie van toepassing zijn.


3.6 Verzoek

Om een verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens per e-mail in te dienen, kunt u het volgende mailadres gebruiken: info@codeas.be.

4.1 Naleving

Wij beschikken over de nodige doeltreffende technische en organisatorische waarborgen om uw persoonsgegevens in de mate van het mogelijke binnen de courante technologische, technische en organisatorische mogelijkheden te beschermen tegen ongewilde of onrechtmatige vernietiging, ongewenst verlies, onbevoegde wijziging, bekendmaking of toegang, tegen misbruik en enige andere onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

De genomen veiligheidsmaatregelen variëren naargelang het type van gegevens dat werd verwerkt en hoe deze werden verzameld en/of bewaard. Wanneer u online bepaalde persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij de Secure Socket Layer (SSL) technologie die voldoet aan de industriële norm voor encryptie op het internet. Deze technologie beschermt de door u verstrekte persoonsgegevens doordat zij alle gegevens die van uw computer worden verstuurd naar onze server, ontoegankelijk maakt. Wij gebruiken ook digitale certificaten om u ervan te verzekeren dat u verbonden bent met beveiligde kanalen.

Technisch noch organisatorisch zal het echter nooit mogelijk zijn om een bescherming/beveiliging van 100% te bekomen.


4.2 Klachten

Heeft u ons privacybeleid volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op uw vraag gevonden? Stel uw vraag in verband met uw privacy dan via email op info@codeas.be. Daar zullen wij uw vraag zo snel als mogelijk beantwoorden. 
Bovendien heeft Codeas ook een Data Protection Officer (DPO). Deze persoon waakt over de bescherming van uw gegevens bij Codeas. Onze DPO staat je graag te woord via email op privacy@datanova.be.
Indien u geen antwoord krijgt of u bent niet tevreden van het gekregen antwoord, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
In België is dit de “Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)”. Meer informatie daarover vind u terug op hun website.


4.3 Aanpassingen

Dit beleid is aangepast op 15/04/2021. 

Dit privacybeleid kan aangepast worden, als onze diensten, de voortschrijdende technologie of de geldende wetgeving enz. dat vragen. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen of technieken komen waarbij wij uw gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken. Wanneer hierdoor belangrijke wijzigingen een invloed hebben op ons vigerend cookiebeleid zullen wij u hierover informeren en waar nodig uw toestemming vragen.

CODEAS, partners in bedrijfsontwikkeling

Codeas, uw partner voor een totale en langdurige samenwerking.

Website, wie, wat waar, waarom ?

Kies ook voor een professionele website bij Codeas ...

24/24u bereikbaar

Uw website is dag en nacht bereikbaar, potentiële klanten kunnen dus altijd terecht op uw site om informatie over uw producten en/of diensten te verkrijgen. Uw marketing draait dus zonder dat u er iets voor moet doen.

Bereik

Uw aanbod reikt verder dan uw omgeving, verder dan mond-aan-mond reclame, wereldwijd kan men door het opzoeken van uw website uw producten en diensten raadplegen.

Zonder computerkennis

Voor het onderhoud en up to date houden van uw website heeft u totaal geen kennis nodig van html, programmeertalen of fotobewerking, via ons geïntegreerd easy-to-use Systeem past u in een wip uw eigen pagina's aan.

Aanwezig op internet

De potentiële klanten van de huidige generatie verwachten en gaan er van uit dat u aanwezig bent op het internet. Mensen willen eerst informatie over uw bedrijf weten alvorens ze contact opnemen. Bij het niet aanwezig zijn op het internet gaan deze mensen voor een andere leverancier kiezen.

Professionaliteit

De meeste mensen gaan op zoek naar diensten en/of producten online, als men dan op uw site terechtkomt moet de eerste indruk professionaliteit uitstralen, dus geen website die door een vriend of een neefje in elkaar is gestoken, maar door professioneel opgeleide mensen.

Nieuwe klanten

Door uw goede vindbaarheid online (SEO) lok je bezoekers naar uw site. Hoe meerbezoekers, des te beter jouw website wordt gevonden. En een website die goed gevonden wordt, zorgt weer voor meer mensen. En hopelijk meer klanten!

Onze klanten

Klik op het logo om de site van onze klanten te bezoeken.